Od gotiky do současnosti

Realizaci projektu s názvem „Kostel Narození Panny Marie v Klatovech – Od gotiky do současnosti“ finančně podpořil Regionální operační program NUTS II Jihozápad. Projekt realizovaný v letech 2014–2015 primárně řešil havarijní stav střešní krytiny, kvůli kterému docházelo k degradaci souvisejících konstrukcí kostela a hodnotné vnitřní umělecké výzdoby.

V rámci technicky náročné opravy došlo k výměně poškozené kamenné krytiny v celé ploše střechy kostela. Položení nových šablon přírodní břidlice bylo spojeno s rekonstrukcí poškozených částí krovu, doplněním chybějících klempířských prvků (žlabů) a novými svody dešťové vody do kanalizace. Na empoře uvnitř kostela, která byla zpřístupněna pro prohlídky, bylo zrekonstruováno zábradlí a podlaha, jež vykazovala značné průhyby.

Spolu s tím byly vyklizeny a stavebně upraveny nevyužívané prostory krypty pod kostelem. Zde došlo k restaurování kamenné menzy a kříže, byly přeskládány cihelné podlahy, opraveny historické omítky a osazeny nové kamenné bloky – sedadla. V těchto prostorách nově vznikla malá expozice věnující se zejména historii a stavebnímu vývoji kostela, historii zázraku a poutím k Panně Marii Klatovské a významným osobnostem spjatým s historií a stavbou kostela.

Bez nadsázky lze konstatovat, že díky realizaci projektu, došlo k záchraně této kulturní památky, včetně vzácných maleb a štuků v interiéru. Zpřístupnění památky a vytvoření nového prohlídkového okruhu v kostele podpořilo rozvoj cestovního ruchu v historickém centru Klatov.