Chaloupka a její postupná obnova

Kaple Zjevení Panny Marie byla dlouhá léta ve špatném stavu a to i přes fakt, že jde o památku, která je pro Klatovy významná. Na jejím stavu se podepsalo zejména čtyřicet let socialismu. Tehdy se dokonce uvažovalo i o jejím zbourání. Kaple byla postupně opravována teprve až v devadesátých letech 20. století, ale stále chybělo obnovit její fasádu, římsy a fresku nad vchodem i navrátit původní sochařskou výzdobu. Při záchraně této významné památky Klatov tak nakonec spojily své síly Římskokatolická farnost Klatovy (vlastník objektu) a občanské sdružení Klub přátel Klatovska. Na základě této spolupráce vznikl v roce 2008 projekt Obnova fasády kaple Zjevení Panny Marie, na který farnost podala žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Žádost byla úspěšná a projekt se rozběhl.

Cílem projektu je záchrana této kulturně historické památky pro budoucí generace a její pravidelné využívání a zpřístupnění veřejnosti i v rámci turistického ruchu. V návaznosti na to by mělo dojít ke znovuobnovení dlouholetých křesťanských tradic při vzájemných česko–bavorských setkáních. V období první republiky i v předchozích staletích bývala návštěvnost z Bavorska při prosebných modlitbách k zázračnému obrazu Klatovské Panny Marie až mnohatisícová. Pro věřící v Čechách, na Moravě, v Bavorsku i v Polsku jsou Mariánské kulty zázračných obrazů P. Marie přímluvkyně stejně silné, jak v polské Čenstochové, tak i v Klatovech. Bohužel v Klatovech od likvidace těchto tradic komunisty nedošlo dosud k jejich obnovení. Dalším cílem projektu je tedy také oživení těchto tradic. Bavorská strana se na projektu podílí při organizaci budoucích každoročních setkání.

V roce 2008 farnost ve spolupráci s klubem podala rovněž žádost o dotaci ze zdrojů Plzeňského kraje na restaurování fresky nad vchodem do kaple. I ta byla kladně vyřízena.

Mezi farou a klubem byla na podzim 2008 uzavřena dohoda o spolupráci, ve které se klub zavázal pomoci s obstarání finančních prostředků na dofinancování těchto projektů. Spolupráce však začala už v létě, kdy klub na kapli instaloval (8. července) repliku odcizené bronzové naučné desky z roku 1934. Autorem nové desky z umělé pryskyřice s bronzovým práškem je významný český medailér Jaroslav Bejvl.

Rekonstrukce kaple byla dokončena v červenci 2009. Na průčelí kaple se rovněž vrátila původní sochařská výzdoba. Práce provedla klatovská společnost ŠTUKO ARS.

8. července se u příležitosti výročí zázraku a dokončení rekonstrukce kaple uskutečnilo v Klatovech první česko–bavorské křesťanské setkání. Tvořil ho kulturní program na klatovském náměstí a mše v kapli Zjevení Panny Marie. Zájemci si také mohli v několika dnech prohlédnout interiér kaple.

Ing. Martin Kříž

Stručně z historie Chaloupky

Důvodem pro postavení kaple byl zázrak, který se udál v chalupě chudého švece Ondřeje Hirschbergera, která zde původně stávala. Hirschbergerova rodina s úctou opatrovala obraz Panny Marie, který si do Čech přivezl z italského města Re nevlastní otec Hirschbergerovy manželky Bartoloměj Rizzolti. Obraz byl kopií podoby Panny Marie vymalované na stěně tamního kostela. Když se švec rozhodl obraz prodat, aby získal peníze na umoření svých dluhů, udál se 8. července 1685 zázrak – na čele Panny Marie se objevil krvavý pot. Po církevním procesu byl zázrak oficiálně uznán. Obraz byl pak přenesen na hlavní oltář děkanského kostela v Klatovech. Zpráva o zázraku se rychle šířila a do města od té doby proudily davy poutníků věřících v zázračnost obrazu.

V roce 1686 pak byla na místě ševcovské chalupy vystavěna kaple Zjevení Panny Marie. V roce 1725 byl při ní nadáním Anny Terezie Fuxové z Wallburgu zřízen špitál.

Kapli tvoří prostá nízká obdélníková stavba s apsidou na východní straně. Nad průčelím je barokní štít ozdobený barokními plastikami, na střeše cibulovitá věžička. Klenba presbytáře je křížová s hřebínky.

Ing. Martin Kříž

Co možná nevíte o klatovském mariánském zázraku

(výtah z přednášky Lukáše Kopeckého o klatovské pouti v roce 2014)

Městečko Re ležící v navarské diecézi, tam 29. 4. 1494 (tedy před 520 lety) místní muž jménem Jan Zukkone slovně urážel obraz s Pannou Marií, posléze kamenem zasáhl čelo Matky Boží. Následovalo krvácení obrazu, trvající nepřetržitě 18 dní. Dodnes je tam uložena sklenka s krví a místo se stalo významným poutním místem severu Itálie blízko švýcarských hranic. Od té chvíle bylo namalováno mnoho kopií zázračného obrazu.

Jedna z nich doputovala také do Klatov a to kolem roku 1650. Přinesl ji s sebou kominík jménem Ricolte, který sem z Re přišel za prací. Jejich adoptovaná dcera si vzala za muže krejčího Ondřeje Hiršbergera, jejich domek stál v místě dnešní kaple Chaloupka. Zoufalá situace, bída a hlad postupně pro rodinu znamenaly zbavovat všech cennějších věcí. Obraz dlouho prodat nechtěli, nakonec však měl jako poslední na řadu přijít i on. Nemoc dětí a modlení se u něj však věc stále odkládaly, až se 8. 7. 1685 při modlení z čela Panny Marie začaly linout krůpěje krve.

Celý příspěvek