Arciděkanský (farní) kostel Narození Panny Marie

Arciděkanský (farní) kostel Narození Panny MarieFarní kostel byl pravděpodobně budován krátce po založení města, takže nejstarší zdivo dosud zachované pochází z konce XIII. století. Jsou to zbytky křížové lodi. Kostel byl pravděpodobně zbudován jako basilikální stavba s vysokou hlavní lodí a nižšími dvěma vedlejšími loděmi. Na původní presbytář bezprostředně navazovala loď křížová, která byla situována ve směru sever–jih. Počátkem XV. století byla prodloužena podélná osa kostela o 10 m vybudováním nového kněžiště a vybudováním nové křížové lodi, takže původní křížová loď byla od kněžiště oddělena a při další přestavbě byla přeměněna v postranní kaple. Výstavbou nové křížové lodi vznikl síňový prostor (v českém stavitelství té doby dosti vzácný) s dvojicí křížových kleneb vytvořený netradičně v duchu P. Parléře. Pravděpodobným autorem klenby nového kněžiště byl Linhart z Alenberku, autor klenby kostela v Českém Krumlově. Podle názoru odborníků je nové kněžiště s novou křížovou lodí po stránce umělecké nejcennější částí kostela. Když roku 1550 spadl krov a s ním i strop hlavní lodi, provedl opravu tehdejší městský stavitel mistr Antonín, který v té době také stavěl Černou věž. Při této opravě zaklenul kostel v pozdně gotickém duchu křížovou klenbou. Kromě pozdější přístavby kaple zvané Oliveta při jižní části kostela zůstal vnější tvar chrámu až do přestavby v letech 1898 až 1908 beze změny. Uvnitř kostela pak bylo roku 1760 upraveno původní zdivo křížové lidi na dvě postranní kaple. Podstatné stavební zásahy provedl v letech 1898–1908 architekt Josef Fanta, který se snažil přizpůsobit vnější vzhled kostela stavu zobrazenému na Willenbergově obraze města z roku 1602, přitom však obohatil vnější vzezření mnohými novogotickými prvky, zejména na západním průčelí, jehož úprava je dílem sochaře Čeňka Vosmíka. Při této úpravě byl odstraněn i ranně barokní portál z roku 1687 s reliéfem Klatovské Panny Marie. Ten byl přenesen nad průchod Bílé věže postavené vedle kostela jako zvonice.

Vnitřní vybavení kostela prošlo několika změnami. Současný stav ovlivněný mnohými poutěmi k zázračnému obrazu P. Marie pochází z konce XVII. a začátku XVIII. století. Byl vybudován nový hlavní oltář s velkým baldachýnem pro mariánský obraz, dále dva ranně barokní oltáře v postranních kaplích a kazatelna, které se pro její umělecké provedení nemůže rovnat žádná jiná v jihozápadních Čechách. Všechny tyto dřevořezby pocházejí z dílny „pražského sochaře“, pravděpodobně M. V. Jaeckela. Malby na stěnách jsou přemalby původních gotických maleb, jednak nové malby M. Matouše z roku 1902. Malby na skle oken byly provedeny podle návrhů K. Klusáčka.

Související články:
Arciděkanský kostel
Rekonstrukce arciděkanského kostela (2015)
Rekonstrukce arciděkanského kostela (2015) – fotografie
Obraz Panny Marie Klatovské

Napsat komentář